Jedan Bog

PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn

christ2“Čuj, Izraele: Gospodin, Bog naš, jedan je Gospodin.”
Pnz. 6, 4


“Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus.”
1. Tim. 2, 5


“Bog bijaše u Kristu pomirivši svijet sa sobom.”
2 Kor. 5, 19


“Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina Božanstva.”
Kol. 2, 9Nije da postoje tri Boga, već jedan Bog s tri službe. Postoji JEDAN Bog s tri titule: Otac, Sin i Duh Sveti. Ovo je moćno otkrivenje imala rana crkva i ono mora biti obnovljeno u ovom posljednjem danu zajedno s ispravnim izgovaranjem prilikom vodenog krštenja.

William Branham – Otkrivenje Isusa Krista (Otkrivanje sedam crkvenih doba)


Dakle, postoji grupa ljudi koji se nazivaju jedinovcima ili “Samo Isus”. Ja se ne slažem s njima u njihovoj teoriji. Niti se ne slažem – slažem s trojičarskom grupom koja kaže da postoje tri različita Boga, ekstremni trojičari. Već vjerujem da troje, Otac, Sin i Duh Sveti je Jedan, da su tri službe jednog Boga. On je živio u Očinstvu u Ognjenom stupu. On je živio u Sinovstvu u Isusu Kristu. I On živi sada u Duhu Svetom u Svojoj crkvi. Isti Gospod Isus koji je postao tijelom i prebivao među nama, s nama danas, među nama u obliku Duha Svetoga.

William Branham – Poruka milosti (61-0827)


Riječ “trojstvo” nije čak ni spomenuta u cijeloj knjizi Bibliji.

William Branham – Otkrivenje, 4. poglavlje #3 (61-0108)


Dakle, rekli su: “Zašto – zašto Ga hoćete ubiti?” Rekao je: “Zašto što se On, premda Čovjek, pravi Bogom.” On je bio oboje, Bog i Čovjek. Bog je bio unutarnji Čovjek, Isus je bio vanjski Čovjek. Iz… Isus je rekao: “Ja ne činim ništa sam od Sebe, nego ono što vidim da čini Moj Otac.”

William Branham – Gledanje u neviđeno (58-1003)


Bog bijaše u Kristu pomirivši svijet sa Sobom. A vi braćo jedinovci, mnogi od vas odu u pogrešnom smjeru kad pokušavate misliti da je Bog jedan kao što je vaš prst jedan. On ne može biti Svoj vlastiti Otac. Ne može biti. Ali On je Bog. Bog je Jahve, Duh. Krist je bila Kuća u kojoj je On prebivao. A onda je On žrtvovao ovaj život i kad je On to učinio, dao je Duha. I kroz ovu nepreljubničku Krv koju je On prolio, On je posvetio mene da On sam može doći i prebivati u meni i u vama. I Bog je s nama, to je Duh Sveti koji je isti, isti istijani Bog, Jahve Bog.

William Branham – Crv, skakavac, moljac, gusjenica (59-0823)


Kaže: “Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: Kad je majka Marija bila zaručena za Josipa, prije negoli se sastadoše, nađe se ona trudna od Duha Svetoga.” Onda Bog Otac nije imao ništa s tim? Ako – ako Bog Otac i Bog Duh Sveti nisu ista istijana Osoba, onda je Isus imao dva oca i naš Spasitelj bi bio vanbračno dijete rođeno s dva različita duha ili od dva različita duha. “Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako: On je začet od Duha Svetoga.” Vjerujete li to? Onda Bog Otac i Duh Sveti su isti istijani Duh ili je On imao dva oca.

William Branham – Crv, skakavac, moljac, gusjenica (59-0823)


Dakle, što je “Otac, Sin, Duh Sveti”? Gospod Isus Krist. Koje je Ime toga? Ne ime… “Otac” nije ime, “Sin” nije ime, “Duh Sveti” nije ime. Ali Isus Krist je “Gospod Isus Krist”, što je Otac, Sin, Duh Sveti – tri službe Boga očitovanog u tijelu u jednoj Osobi.

William Branham – Crv, skakavac, moljac, gusjenica (59-0823)


On je bio Čovjek. Bio je rođen, bio je Čovjek. Imao je tijelo i krv. Patio je, jecao, išao kroz kušnje. On je bio Čovjek. To je točno, zar ne? Ali što Ga je činilo Bogom? Zato što je Duh Božji bio na Njemu. On je bio pomazani Mesija.

William Branham – Poruka milosti (61-0827)


Bog je Duh, Isus je bio Čovjek. On je bio Šator u kojem se Bog nastanio. Razumijete li? Dakle, On je imao Duha bez mjere, poput sve vode tamo u moru. To je bilo u Njemu. Ali u nama je samo žlica iz toga. Mi Ga imamo u mjeri. Ali zapamtite, iste kemikalije koje su u cijelom moru su u toj žlici, ne ista količina, ali ista vrsta.

William Branham – Svjedočanstvo na moru (62-0726)


Isus je bio Sin Božji. On je imao Duha bez mjere. Vjerujte li to? U Njemu nije prebivao samo dio Boga, već sav Bog je bio u Svom Sinu Kristu Isusu. On je bio punina Božanstva tjelesno. Sav Bog je bio izliven u Krista. Sve što je Bog bio bilo je u Kristu. A sve što je Krist, On je izilo u crkvu.

William Branham – Dobri pastir ovaca (57-0308)


PodijeliteShare on FacebookEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn